ჩვენს შესახებ

mogesalmebiT,

Cveni kompaniis saqmianobis ZiriTadi mimarTulebaa feierverkebis,  heliumis da buStebis, sahaero franebis da sxvadasxva specefeqtebis importi. Cveni momwodeblebi arian produqciis uSualo mwarmoeblebi iseTi qveynebidan, rogoricaa:  CineTi, ruseTi, belgia da a.S.. amrigad,  Cveni sacalo da sabiTumo fasebi uprecedentoa!

 

warmovadgenT  ra ruseTis “gazpromi”-s Svilobil kompania “orenburggaz”-s,  Cven varT heliumis erTaderTi importiorebi saqarTveloSi.

 

Cveni produqciis da momsaxurebebis Sesaxeb informaciis misaRebad, gTxovT ewvioT Cveni kompaniis vebgverds: http://batgroup.ge/

 

dawvrilebiTi informaciis misaRebad, gTxovT dagvikavSirdeT.

 

 

pativiscemiT

Sps “beT grup”

საფირმო მაღაზია "ბი ჰეფი"

თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზირი 14

ელ-ფოსტა: 2374237@mail.ru

tel.: +995 32 2374237